FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

1.7.2006 – 30.6.2007

Styrelsen för Furuviksbarnens Veteranförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse:

Styrelsens sammansättning:

Ingen ordförande kunde utses vid föregående årsmöte, varför en sjunde ledamot utsågs och hela styrelsen fick i uppdrag att gemensamtansvara för ordförandens åligganden enligt stadgarna.

Elizabeth Hägglund                     kassör

Rosita Brandon-Cox                   sekreterare, avgick med omedelbar verkan på egen begäran den 10.5.2007                                                  

Jill Lindström                               ledamot

Ingegerd Nyberg                         ledamot

Marianne Olson                          ledamot

Marlene Christofferson              ledamot

Maria Korol                                 ledamot

Anna Bodin                                 suppleant

Madelene Eriksson                    suppleant

David Hammarberg                   suppleant

Kerstin Wiberg                           revisor

Leif Andersson                           revisor

Tommy Andersson                     revisorsuppleant

Yvonne Boussard-Andersson   revisorsuppleant

 

Britt-Marie Axensköld                 valberedning

Gittan Swahn                               valberedning 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.

Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 111 medlemmar varav

7 är hedersledamöter. 77 st. hade utnyttjat möjligheten att köpa säsongkort till Furuviksparken till rabatterat pris. 

Ekonomi

Resultat- och balansräkning redovisas separat. Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.

Aktiviteter

Måndagen den 10 juli arrangerade föreningen en resa till Stockholm för Furuviksbarnen. Vi började med att besöka Wasa-muséet för att sedan åka vidare till Gröna Lund. Gun-Britt Hedblom, en förälder samt 3 ur föreningens styrelse var med som ledare. Barnen var mycket nöjda med resan.

Furuviksbarnens sista föreställning för säsongen 2006 var söndagen den 27.8.

Veteranföreningen tackade barnen som vanligt med var sin biocheck.

Årsmötet avhölls fredagen den 29 sept. i kvarterslokalen på Övre Åkargatan 56 i Gävle. 17 medlemmar närvarande. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds deltagarna på sallad och kaffe med godbit. Lotteri. Avgående styrelseledamöterna Kickan Westerman och Tony Blomqvist tackades för sin insats för föreningen med var sin blomsteruppsats. 

Nya hedersmedlemmar

Gustaf, Laila (Söderberg) och Yvonne Nygren har utnämnts till nya hedersmedlemmar.

2007 års premiär för Furuviksbarnen ägde rum midsommarafton den 22.6. Föreställningen rosades mycket av båda Gävletidningarna. Tyvärr hade ingen i Veteranföreningens styrelse möjlighet att närvara.

Övrigt

Den 10.1.2007 avgick Gun-Britt Hedblom som Furuviksbarnens ledare med pension.

Vi tackar henne för hennes mångåriga insats för Furuviksbarnen. Ny ledare är Camilla Lenström med hjälp av Maria Korol. Båda är f d Furuviksbarn.

Slutord

2009 firar Veteranföreningen 25 år och funderingen är -  finns föreningen kvar då?

Vi har detta år tappat många medlemmar. Är detta ett bevis på att föreningen inte längre har en funktion att fylla eller har man helt enkelt glömt bort att betala sin medlemsavgift?

Det är kanske på sin plats att påminna om föreningens ändamål och syfte:

”Att bevara, utveckla och stödja Furuviksbarnen”!

Gävle i augusti 2007

………………………                  ………………………           ……………………..

Jill Lindström                               Elizabeth Hägglund                  Ingegerd Nyberg

 

……………………….                 ……………………….          ……………………..

Marianne Olson                           Marlene Christofferson            Maria Korol

----------------------------

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2008-08-13

Tillbaka  Verksamhetsberättelse 2006-07.