Stadgar för Furuviksbarnens Veteranförening

 

§ 1            Ändamål

Föreningens ändamål och syfte är att bevara, utveckla och stödja Furuviksbarnen.

 § 2           Medlemskap

Medlem skall ha deltagit i eller arbetat för Furuviksbarnen, Ungdomscirkusen eller Gossorkestern i minst 1 år. Medlem skall ha fyllt 16 år.

Medlemskap i föreningen gäller för kalenderår. Medlem skall följa föreningens stadgar och är skyldig att betala medlemsavgift årligen.

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. Utträde sker efter skriftlig uppsägning till styrelsen minst 3 månader före kalenderårets slut.

Medlem som icke fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller som, genom sitt handlingssätt, skadar eller motverkar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt. I annat fall hänskjutes frågan till föreningens avgörande. Föreningsbeslut om uteslutning skall omfattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster.

 § 3           Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår skall vara 1/1-31/12, dvs. kalenderår.

 § 4           Styrelsen

Styrelsen består av ordföranden och fyra eller sex övriga ledamöter vilka väljs på två år med växelvis avgång. Två till tre suppleanter för styrelsen väljs på ett år. Antal ledamöter och suppleanter bestäms på varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande och eniga om beslutet. Alla ärenden avgörs genom öppen röstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid sluten omröstning skiljer lotten.

§ 5            Ordföranden väljs av årsmötet för två år.

                 Ordföranden åligger:

att  föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och avgöra sådana angelägenheter som inte är av sådan vikt att styrelsen måste inkallas.

att  låta utfärda kallelse till förenings- och styrelsesammanträden samt

att  leda förhandlingarna vid förenings- och styrelsesammanträden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande.

 

§ 6            Firma

                 Styrelsen, eller utsett ombud för denna, företräder föreningen i alla ärenden och sammanhang.

                 Styrelsen utser firmatecknare

 § 7           Medlemsavgift

                 Medlemsavgift till föreningen fastställs av årsmötet.

§ 8            Revisorer

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet för två räkenskapsår i taget med växelvis avgång. Vid årsmötet skall även två ersättare för revisorerna väljas. Ersättarna väljs för ett år i taget.

§ 9            Föreningsmöte

Styrelsen kallar till föreningsmöte när den anser att så behövs. Kallelse till föreningsmöte skall även ske när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär detta. Sådan begäran skall vara skriftlig och skäl skall anges för begäran.

Skriftlig kallelse till föreningsmöte, jämte föredragningslista, utsändes, senast 30 dagar före mötet om inte orsaken till mötets sammankallande är av så brådskande art att tiden inte kan hållas.

 § 10         Årsmöte

Årsmöte skall hållas varje år före utgången av mars månad. Skriftlig kallelse samt förslag till dagordning utsändes senast 30 dagar före årsmötet.

Följande ärenden skall behandlas på årsmöte:

1.     Fastställande av dagordning

2.     Fastställande av röstlängd

3.     Val av årsmötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare, två justeringsmän som tillsammans med mötets ordförande justerar protokollet. Justeringsmännen är även rösträknare.

4.     Mötets behöriga utlysande

5.      Det gångna årets verksamhet: Verksamhetsberättelsen, resultaträkning, balansräkning, revisorernas   utlåtande och frågan om ansvarsfrihet.

6.      Styrelsens förslag till: Medlemsavgift och ev. övriga förslag.

7.      Eventuella motioner

8.      Val av ordförande för nästa verksamhetsår.

9.      Val av styrelseledamöter samt ersättare för dessa.

10. Val av revisorer samt ersättare för dessa.

11. Val av kontaktmän

12. Val av valberedning

13. Övriga frågor

 § 11          Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning har mötesordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

§ 12          Stipendiefonder.

Föreningens förvaltning av stipendier och fonder skall handhas av styrelsen.

§ 13          Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall, för att bli gällande fattas med tre fjärdedels majoritet på två på varandra följande föreningsmöten. Mellan de båda mötena skall minst 30 dagar ha gått. På kallelse till sådant möte måste anges att förslag till stadgeändring skall tas upp.

 § 14         Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall, för att bli gällande, fattas med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara ett årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst 30 dagar ha gått. Vid föreningens upplösning skall behållna medel disponeras i enlighet med beslut fattat vid sista mötet.

Anm.

De nya stadgarna är antagna första gången vid årsmötet den 8 juni 1991 och fastställdes vid årsmötet den 13 juni 1992. Ändring av § 2 fastställd på årsmöte 2000-08-26 (juniormedlemskap).

Ändring av §§ 2,3,4 och 10 är antagna första gången vid årsmötet den 28 september 2007 och fastställda vid föreningsmöte den 14 maj 2008.

 ----------------------------

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida  

Senast uppdaterad:  2008-08-13

Tillbaka  Stadgar.